SeniorenBus maakt gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen.
SeniorenBus maakt alleen gebruik van technische cookies, deze cookies dienen alleen om de werking van te site te garanderen. Verder worden er geen cookies geplaatst.
Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.
Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, en over uw rechten op dit punt, lees dan ons privacy policy om meer te leren over onze cookies.

Privacyverklaring Seniorenbus

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Over deze privacyvoorwaarden

Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van https://senioren-bus.nl . Om deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt SeniorenBus persoonsgegevens.

In deze privacyvoorwaarden staat beschreven welke gegevens SeniorenBus gebruikt voor welke doeleinden en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

SeniorenBus verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming.

Door onze website te gebruiken, verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

SeniorenBus verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt SeniorenBus?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@senioren-bus.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

SeniorenBus neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SeniorenBus) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

SeniorenBus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 2 jaar > Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Telefoonnummer > 2 jaar > Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • E-mailadres >2 jaar > Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Adresgegevens > 2 jaar > Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Delen van persoonsgegevens met derden

SeniorenBus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SeniorenBus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SeniorenBus gebruikt functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Technische cookies

SeniorenBus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van SeniorenBus. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Om inzicht te krijgen in welke cookies u momenteel al in gebruik heeft voor bijvoorbeeld ‘interest based advertising’ kunt u de volgende link raadplegen: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Hyperlinks
Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.


Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

SeniorenBus heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens SeniorenBus toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?
De Algemene verordening gegevensbescherming verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@senioren-bus.nl.

Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

SeniorenBus wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
SeniorenBus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@senioren-bus.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring

SeniorenBus behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen SeniorenBus en bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van SeniorenBus? Neem dan contact op via info@senioren-bus.nl.

SeniorenBus, gevestigd aan Klokkenlaan 85, 5231 AP ‘s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

H.W.G.M. van Heeswijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Seniorenbus. Hij/zij is te bereiken via secretaris@senioren-bus.nl

Contactgegevens:

https://senioren-bus.nl/

Klokkenlaan 85,

5231 AP ‘s-Hertogenbosch

06 – 13 00 76 60

info@senioren-bus.nl